//>

Przy zakupach do 199 zł wysyłka do PACZKOMATU tylko 9.99!!!

Menu

0 Koszyk

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MSCOSMETICS.EU

I.                   Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – MSCOSMETICS Monika Siemieniecka, ul. Leszczynowa 13, 87-152 Leszcz, NIP 879-208-23-47, REGON 871701410 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną mscosmetics.eu, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).


Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - od dnia 1.01.2021r. część przepisów dot. Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym mscosmetics.eu.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient bez zaakceptowania regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia.

2.            2.      Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez mscosmetics.eu  oraz e-mailowo na adres shop@mscosmetics.eu, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT przy pełnym opisie towaru podana jest cena brutto, zawierająca obowiązującą stawkę podatku VAT lub w walucie EUR, GBP, USD i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Ceny produktów w walucie EUR, GBP, USD ustalane są raz dziennie w oparciu o kurs Narodowego Banku Polskiego. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4.                4.   Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. W przypadku towarów znajdujących się w promocji bądź towarów oznaczonych jako “wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Liczba towarów w cenach promocyjnych czy w cenach wyprzedaży jest ograniczona. Ceny promocyjne obowiązują przez ściśle określony odcinek czasu. Klient nie może żądać zwrotu różnicy pomiędzy ceną promocyjną a standardową, jeśli złożył zamówienie po okresie, w którym obowiązywała promocja.
 3. Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w "Twój koszyk" podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail Klienta w automatycznym potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.
 4. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 5. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08:00 - 17:00).
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
 7. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  1. telefon – 788-414-8804
  2. e-mail – shop@ mscosmetics.eu
  3. adres korespondencyjny – Mscosmetics Monika Siemieniecka ul Leszczynowa 13, 87-152 Leszcz
 8. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 9. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Pocztex i Inpost.
 2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) firma kurierska DPD/Pocztex/Inpost: 20 zł brutto (przedpłata na konto), 25 zł brutto (wysyłka za pobraniem), Paczkomat (przedpłata na konto) 16 zł brutto.
 3. Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówienia rozpatrywane są przez obsługę sklepu w terminie do pięciu dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w piątek po godz. 12.00, w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczych po w/w dniu. Na czas oczekiwania składa się nie tylko czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu, ale również czas dostarczenia przesyłki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.
 5. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej automatycznie na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.

V. Formy płatności

Sklep oferuje formy płatności:

1. płatność za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze kurierowi,

2. płatność przelewem i e-przelewem – zapłata następuje po złożeniu zamówienia, Klient ma możliwość zrobienia przelewu według wyboru przez Internet, w banku lub na poczcie. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu wpłaconej kwoty na konto Sklepu.

Zwroty płatności i nadpłaty

3. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.

4. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność lub innego, wcześniej ustalonego z Konsumentem. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VI. Ogólne zasady gwarancji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest „Karta gwarancyjna” wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym „Drukiem zgłoszenia naprawy”.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na poprawne działanie sprzętu na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 3. Reklamowany towar Nabywca dostarcza do serwisu na własny koszt.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres: MSCOSMETICS Monika Siemieniecka ul. Leszczynowa 13, 7-152 Leszcz.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne Nabywca składa na „Druku zgłoszenia naprawy” znajdującym się na stronie www. mscosmetics.eu (w zakładce: regulamin sklepu). Druk zgłoszenia powinien być wypełniony czytelnie oraz podpisany przez Nabywcę.
 6. W momencie gdy Nabywca decyduje się na wysyłkę reklamowanego towaru, przesyłka  powinna być wyraźnie oznaczona napisem „reklamacja”.
 7. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony podczas wysyłki. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego zabezpieczenia, lub jego braku, podczas transportu od Nabywcy do serwisu.
 8. Serwis zobowiązuje się do ustosunkowania się do żądań Nabywcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie powinien przekroczyć 28 dni roboczych.
 9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z powodu złego użytkowania sprzętu, niezgodnego z instrukcją obsługi lub złego przechowywania oraz nieodpowiedniej konserwacji (w przypadku sprzętów posiadających obudowę z tworzywa sztucznego lub szkła należy używać wyłącznie produktów bezalkoholowych)
 10. Gwarancja nie obejmuje również urządzeń których stan wskazuje na to, że były one naprawiane poza serwisem.
 11. Gwarancja nie obejmuje części szklanych, przewodów zasilających, obudowy, łożysk, dysz materiałów techniczno-eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu.
 12. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 13. W przypadku braku ważnej Karty Gwarancyjnej lub gdy gwarancja wygasła naprawa będzie miała charakter odpłatny. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o kosztach naprawy. Jednocześnie sprzedawca informuje, że naprawy do 100 zł netto będą wykonywane bez akceptacji zgłaszającego sprzęt do naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy lub gdy okaże się że sprzęt jest sprawny pobrana zostanie opłata serwisowa i transportowa w wysokości 50 zł netto.
 14. Naprawy pogwarancyjne przyjmowane będą wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres shop@ mscosmetics.eu, telefonicznie pod numerem tel. 788-414-804
 15. Nie zastosowanie się Nabywcy do „Ogólnych warunków gwarancji” może prowadzić do zdecydowanego wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji.

VII. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 13. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 4 pkt c niniejszego regulaminu.
 14. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3.      Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami. 

4.      Ograniczenie prawa do odstąpienia

5.      Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (przepis z ustawy).

6.      Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

·         świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

·         w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·         w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

·         w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·         w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

·         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·         dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

·         dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: MSCOSMETICS Monika Siemieniecka ul. Leszczynowa 13, 87-152 Leszcz.
 2. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 3. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy MSCOSMETICS Monika Siemieniecka ul. Leszczynowa 13, 87-152 Leszcz.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego, wcześniej ustalonego z Konsumentem.


IX. Dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w zakładce Polityka prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.


X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą MSCOSMETICS Monika Siemieniecka. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Newsletter

Newsletter to usługa polegająca na okresowym przesyłaniu biuletynu informacyjnego i wiadomości o charakterze marketingowym na podany przez klienta adres e-mail. Klient może wyrazić zgodę na subskrypcję (usługę newslettera) i w dowolnym momencie ją odwołać. Subskrypcja dokonywana jest automatycznie, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w zakładce „Twoje konto”. Subskrypcja jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może z niej zrezygnować w każdej chwili.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są:

- w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

- w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Wzór odstąpienia od umowy.

MSCOSMETICS Monika Siemieniecka ul. Leszczynowa 13, 87-152 Leszcz
Tel: 788-14-804


Ja, niżej podpisany/-a ....................................., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………..........................................................
1) Data odbioru rzeczy: …………………………………………………................................
2) Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………................................
3) Adres konsumenta: ……………………………………………………................................
Podpis konsumenta: ............................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Miejscowość, data: ...............................

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mscosmetics.eu

OBOWIĄZUJĄCY DO 24.05.2018R.

 

 1. WARUNKI OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.mscosmetics.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep www.mscosmetics.eu jest prowadzony przez firmę:
MSCOSMETICS

Ul. Leszczynowa 13

87-152 Leszcz 

NIP: 879-208-23-47

REGON: 871701410

Z siedzibą w Toruniu

Ul. Lotników 15d/20

tel. +48 784-532-665

Przelewy kierować na:

mBank nr konta: 93 1020 5011 0000 9602 0057 1018


3. Adres do korespondencji:
MSCOSMETICS

Ul. Leszczynowa 13

87-152 Leszcz 

Telefon kom.: +48788-414-804

Email:  biuro@mscosmetics.eu 


4. Zakup w sklepie internetowym www.mscosmetics.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

- Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

- Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

- Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

- Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć:

• dodanie do Koszyka produktów towaru z oferty Sklepu;

• zatwierdzenie ostatniego kroku zamówienia towarów w Sklepie (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) i uzupełnieniu formularza zawierającego dane kupującego zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu, tj. prawidłowe podanie wyczerpujących danych osobowych i pełnych aktualnych danych adresowych, wyboru formy płatności oraz przesłanie zamówienia.

- Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) i akceptuje jego postanowienia. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszystkie podane przez Niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą, a Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

- Sklep uprawniony jest do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient składając zamówienie nie wyraził zgody na weryfikację danych, podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych (np. zawyżył swój wiek) lub w innych powodów weryfikacja danych zakończyła się negatywnie (np. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem email, jeszcze przed nadaniem przesyłki do firmy kurierskiej, celem przesłania do Klienta);

-Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia dokumentu fiskalnego. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem lub za pomocą wiadomości e-mail.

- W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Klient postanowią wspólnie i za porozumieniem inaczej.

 3.  CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w walucie polskiej (zł polski) i stanowią wartości brutto, gdyż zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Jednakże, ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

- Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem, przy odbiorze towaru lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Sklepu (przedpłata), każdorazowo przedkładany informacyjnie zamawiającemu Klientowi.

- Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

• w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po dokonaniu zatwierdzenia ostatniego kroku zamówienia przez Klienta;

• w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym prowadzonym dla Sklepu,

 -W przypadku, gdy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania złożonego zamówienia.

- W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni kalendarzowych ze strony Klienta, Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu, bądź anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia lub wysłania dostępnych pozycji w zamówienia, Klient zostanie poinformowany na podany w zamówieniu adres email lub telefonicznie. Jednakże, Sklep będzie czynił starania, aby przed wstrzymaniem realizacji zamówienia lub wysłaniem dostępnych pozycji zamówienia, skontaktować się z Klientem, celem wyjaśnienia przyczyn anulowania, wysłania dostępnych pozycji zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia.

- W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia to jest, gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 5 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy.

- Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

-Na życzenie Klienta Sklep wystawi fakturę VAT.

- W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta, w związku z płatnościami za zamówiony towar, Sklep zwróci nadpłatę przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową

4. DOSTAWY

-Sklep realizuje założone zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast zamówienia z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej, realizowane są poprzez indywidualnie porozumienie z Klientem i w zależności od kraju docelowego, wagi przesyłki oraz możliwości wysłania zamówionych produktów w jednej paczce.

-Wysłanie zamówionego towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, możliwe jest po uprzednim opłaceniu ceny towaru i kosztu przesyłki. Nie jest możliwa wysyłka zagraniczna za pobraniem.

- Koszty wysyłki (nadania towaru) w całości pokrywa kupujący - Klient.

-Koszt wysyłki wyliczany jest indywidualnie do złożonego zamówienia i zależy od wyboru firmy dostawczej, tj. firmy kurierskiej, spedytora, przewoźnika lub Poczty Polskiej oraz formy płatności, a także łącznej wagi zamówienia. Koszty wysyłki podane są w kwotach brutto i zawierają należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu nadania wysyłki.

- Czas realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie i jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, aż do chwili nadania zamówionych towarów ze Sklepu do Klienta, jednakże przy zastrzeżeniu, iż pod uwagę brane są dni robocze.-

Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez firmę kurierską: DPD.

- Dostawa zamówionych towarów, co do zasady następuje:

• Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD powinna nastąpić następnego dnia roboczego, od dnia nadania przez Sklep zamówienia.

- Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Koszty wysyłki wynoszą:

 • o 15 złotych - paczka kurierska krajowa - przelew na konto.
 • o 18 złotych - paczka kurierska krajowa– płatność przy odbiorze.

Koszt  paczki zagranicznej ustalany jest każdorazowo  indywidualnie.

W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej (płatnej przy odbiorze) z przyczyn leżących po stronie Kupującego (podany błędny adres wysyłki, świadome nie odebranie przesyłki) sklep obciąży Kupującego kosztami wysyłki tego zamówienia oraz kosztami zwrotu. W przypadku nieuregulowania należności sklep MSCOSMETICS  zaznacza sobie prawo do zablokowania (deaktywacji) konta klienta.

5.  POLITYKA RABATOWA

- Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zatwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

- Rabaty są przyznawane dla Grup Klientów (rabaty wynikające z prowadzonych przez Sklep akcji) lub indywidualnie (w zależności od wielkości i częstości zakupów).

- Przyznane rabaty nie sumują się.

- W sytuacji gdy Klientowi przysługują różne rabaty indywidualne lub dla Grup Klientów stosowany jest ten, który jest najkorzystniejszy dla Klienta.

-Rabaty naliczane są od ceny detalicznej brutto.

- Rabaty naliczane są do osiągnięcia kwoty minimalnej produktu, ustalanej przez Sklep.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:

 • nie był używany
 • nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folia, jeżeli takie posiadał
 • nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - pudełko, jeżeli takie posiadał
 • nie został w inny sposób zniszczony.

Ze względów higienicznych nie przyjmujemy zwrotów lakierów, odżywek czy oliwek do paznokci, chyba, że posiadają kartonowe opakowanie, które nie wykazuje śladów użytkowania. Wszelkie elementy opakowania należy zachować w idealnym stanie, tak aby można było przedmiot ponownie wprowadzić do sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy:

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas poprzez wpisanie Państwa nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz, o ile są dostępne Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

-Miejsce i sposób składania reklamacji:

 • Pisemnie na adres siedziby Sklepu: MSCOSMETICS ul. Leszczynowa 13 87-152 Leszcz
 • Mailowo na adres email Sklepu: biuro@mscosmetics.eu

Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. Jeżeli przesyłka nosi ślady naruszenia / uszkodzenia - należy sporządzić protokół w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego z osobą dostarczającą paczkę/kurierem. UWAGA! W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki! Jest to niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

W przypadku wystąpienia niezgodności towaru / wady produktu, w celu dokonania reklamacji należy:

- zawiadomić sprzedającego o tej niezgodności / wadzie produktu e-mail-em lub telefonicznie. Niezgodność towaru z zamówieniem należy zgłosić w ciągu max. 7 dni od daty odbioru przesyłki.

- po ustaleniu szczegółów reklamacji z naszym działem reklamacji należy wysłać przesyłkę zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z działu reklamacji sklepu MSCOSMETICS.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” ( Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, archiwizacji, informowania o promocjach oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym o ile Klient na to wyrazi zgodę. Dane Klienta przetwarzane są dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sklep samodzielnie lub we współpracy z innymi wykwalifikowanymi podmiotami zajmującymi się profesjonalnie i/lub zawodowo tym zakresem działalności gospodarczej.
 • Dane osobowe są przekazywane firmom podejmującym się dostarczenia przesyłki z towarem lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonywania umowy zawartej z Klientem. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, jednakże mogą być przekazywane uprawnionym organom, żądającym takich informacji.
 • Dane osobowe Klienta, chronione zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich udostępnienie jest konieczne w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów.
 • Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Sklep.
 • Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie za pomocą wiadomości email.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. 

Wzór:

 

Odstąpienie od umowy.

                                                                                                  Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

…………….................................................................

Adres zamieszkania:

ulica/nr..................................................................

kod/miasto …..........................................................

tel. kontaktowy: …..................................................

adres mailowy:  …...................................................

                                                                       

Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt).............................................…........................................................................... ....................................... nr dokumentu sprzedaży............................................... data sprzedaży................................................Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (w sklepie internetowym) za cenę brutto.................................................................. 

 

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto nr………………………………………………………………….. ...

lub:........................................................................................................................................................................

Towar zwracam w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym, niezmienionym. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.  Sprzedawca NIE PRZYJMIE przesyłki z towarem odesłanym ZA POBRANIEM. Warunkiem otrzymania zwrotu jest dołączenie do przesyłki towaru niniejszego protokołu oraz dokumentu potwierdzającego sprzedaż – w przypadku paragonu fiskalnego – oryginał paragonu.

 

                                                             …......................................................................

                                                                                                podpis klienta

 

 

Druk reklamacyjny. 

 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU

 

w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodrksu Cywilnego   zgłaszam reklamację wg poniższego opisu.

Imię i nazwisko nabywcy/konsumenta ..................................................................................

 

Adres konsumenta: ..........................................................................................................

Telefon kontaktowy: ............................................ adres e-mail: .........................................

.....................................................................................................................................

Data nabycia towaru .................... Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: ..................................

Opis towaru (nazwa, numer fabryczny itp.) ......…...................................................................

Cena zakupu brutto ..........................................................................................................

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń): ....................................................................................

 

....................................................................................................................................

…..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: …..............................................................................................

Żądanie sposobu usunięcia wady towaru :   doprowadzenie do stanu zgodności z umowa poprzez NAPRAWĘ lub WYMIANĘ – w przypadku niemożliwości usunięcia wady (art8 ust 1):żądanie    OBNIZENIE CENY  lub  ODSTAPIENIE OD UMOWY (ZWROT). .....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

 

...............................................                          ............................................................

Miejscowość, data                                                           podpis zgłaszającego reklamację