//>

Przy zakupach za minimum 199 zł wysyłka do PACZKOMATU gratis!!!

Menu

0 Koszyk

Reklamacje i zwroty

Miejsce i sposób składania reklamacji:

·         Pisemnie na adres: MSCOSMETICS, ul. Leszczynowa 13, 87-152 Leszcz

·         Mailowo na adres email: shop@mscosmetics.eu

Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. Jeżeli przesyłka nosi ślady naruszenia / uszkodzenia - należy sporządzić protokół w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego z osobą dostarczającą paczkę/kurierem.

UWAGA! W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki! Jest to niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

W przypadku wystąpienia niezgodności towaru / wady produktu, w celu dokonania reklamacji należy:

- zawiadomić sprzedającego o tej niezgodności / wadzie produktu e-mail-em lub telefonicznie. Niezgodność towaru z zamówieniem należy zgłosić w ciągu max. 7 dni od daty odbioru przesyłki.

- po ustaleniu szczegółów reklamacji z naszym działem reklamacji należy wysłać przesyłkę zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z działu reklamacji MSCOSMETICS.

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami. 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wyślij zeskanowane oświadczenie pocztą elektroniczną na adres biuro@mscosmetics.eu lub pocztą tradycyjną na adres  MSCOSMETICS ul. Leszczynowa 13 87-152 Leszcz.

Po wysłaniu oświadczenia odeślij do nas przedmiot w nienaruszonym stanie, a my zwrócimy wpłaconą przez Ciebie należność na podane w oświadczeniu konto bankowe.

Pieniądze zwracamy maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas towaru.

Jeżeli sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (przepis z ustawy).

Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. 

WSZYSTKIE ZWROTY, REKLAMACJE CZY WYMIANY PROSIMY WYSYŁAĆ LISTEM POLECONYM lub inną przesyłką rejestrowaną.

Pamiętaj, że towar odsyłasz na swój koszt. 

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1.     świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.     w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.     w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4.     w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.     w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.     dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8.     dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

DRUK REKLAMACYJNY

 

1. Dane Klienta (wypełnia Klient)

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………..

Kod pocztowy……………………….. Miejscowość……………………………………… Telefon……………………………… E-mail ............................................................... …..

Data zgłoszenia reklamacji......................

2. Informacje o przedmiocie reklamacji (wypełnia Klient) Produkt…………………………………………………………………………………….

Data i miejsce zakupu……………………………………...................................................

Cena zakupu*(nr. Faktury VAT lub paragonu)......................................................................

Wady produktu (należy wymienić) ….................................................................................. …………………………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………………………...

3. Wypełnij w przypadku zakupu żelu UV lub lakieru hybrydowego (wypełnia Klient)
- Żel UV/ Lakier hybrydowy.................................................................................................
- Sposób utwardzania: Lampa UV/ Lampa Led*/ Moc - ………………………………….
- Czas utwardzania* ……………………………………………………………………......
- Płytka naturalna / Tips / szablon*………………………………………………………....
- Bez przemywania / przemywany Cleaner’em pomiędzy warstwami*…………………....
- Dodatkowo: Primer kwasowy / bezkwasowy / żel bazowy / nie nakładano nic.…............ …............................................................................................................................................

4. Żądanie reklamującego (wypełnia Klient)
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1 964 r. kodeks cywilny żądam:
• wymiany towaru na nowy *(art .561 § 1)
• nieodpłatną naprawę towaru * (art . 561 § 1)
• obniżenia ceny towaru o kwotę…....................................................................................................... (słownie …………………………………………………….................................................................….) zł .
Proszę o zwrot podanej kwoty na konto………....................................................................................……………………………………………………………………………….......................…………

/LUB przekazem pocztowym na mój adres * (art .560 § 1)
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ….........................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….......................*(art .560 §)

Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji

Data otrzymania reklamacji…………………………………..

Osoba przyjmująca reklamację……………………………….

Dane punktu sprzedaży ….................................................................................................. ….........................................................................................................................................

5. Reklamacja została uznana / nie uznana: z następujących powodów:…………………………………………………………………............................................ ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….

Podstawa prawna: USTAWA z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) . Prosimy o dokładne wypełnienie formularza reklamacji. Formularz wypełniony błędnie lub nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.

Podpis osoby przyjmującej reklamację...............................................

Podpis Klienta …....................................

Miejscowość i Data: …....................................................................... 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DANE ADRESATA:

ADRES DO ZWROTU:

E-MAIL KONTAKTOWY:

TEL. KONTAKTOWY:

NUMER KONTA:

·         Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (*), umowy dostawy następujących produktów (*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących usługi (*)/ o świadczenie następującej usługi (*)

DATA ZAWARCIA UMOWY (*)/ODBIORU (*):

ADRES KONSUMENTA (-ÓW):

PODPIS KONSUMENTA (-ÓW):

DATA:

(*) Niepotrzebne skreślić.